On Premise

 • Cài đặt giải pháp trên máy chủ riêng.
 • Tuân thủ các quy định hệ thống của khách hàng và AntBuddy.
 • Thời gian triển khai tùy hệ thống của khách hàng.
 • Dữ liệu lưu trên máy chủ khách.
 • Khả năng tùy chỉnh cao.
 • Phù hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lớn.

HYBRID

 • Sử dụng một phần dịch vụ trên AntBuddy và một phần trên máy chủ riêng.
 • Tuân thủ các quy định hệ thống của khách hàng và AntBuddy.
 • Thời gian triển khai tùy hệ thống của khách hàng.
 • Dữ liệu lưu trữ trên hệ thống AntBuddy và hệ thống của khách hàng.
 • Tùy chỉnh theo cập nhật của AntBuddy.
 • Phù hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ và lớn.

Hơn 500 doanh nghiệp tin dùng