Ứng dụng kết nối chat với Skype (Kite Skype)

Bạn muốn hỗ trợ khách hàng tốt hơn?

Chỉ với 2 bước đơn giản

1

Khách hàng kết nối với tài khoản Skype của doanh nghiệp

2

Hỗ trợ khách hàng ngay trên AntBuddy

Nắm rõ lịch sử khi khách hàng quay lại

Xem toàn bộ lịch sử trên BeeIQ CRM để cung cấp dịch vụ tốt nhất