AntBuddy Kết nối API

Rest Kết nối API

AntBuddy REST API cho phép bạn kết nối và đồng bộ các ứng dụng khác (cơ sở dữ liệu khách hàng, ERP, CRM, Helpdesk, chat system, e-commerce shopping cart và các ứng dụng khác) với call center.

Webhooks

Chúng tôi hỗ trợ webhooks. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể gọi lại một điểm cuối của bạn ở thời điểm một sự kiện xảy ra trong tài khoản AntBuddy (thêm vào danh bạ, cuộc gọi khởi tạo, trạng thái sẵn sàng, …) hãy thêm danh sách đầy đủ tại đây. Webhooks cho phép bạn push AntBuddy events đến phần mềm một bên thứ ba mà bạn đang sử dụng hoặc một ứng dụng chưa được tích hợp sẵn vào AntBuddy.

Những điều tuyệt vời bạn có thể thực hiện

- Tạo một sự kiện mới cho mỗi cuộc gọi với CRM/Helpdesk của bạn đang có sẵn
- Đồng bộ lịch làm việc với trạng thái Agent trên AntBuddy
- Cập nhật danh bạ của AntBuddy với CRM của doanh nghiệp.
- Cuộc gọi có thể được xử lý với các dịch vụ bên ngoài (phân tích, dịch ra văn bản, …)
- Xây dựng bản quan sát cho riêng doanh nghiệp của bạn để quản lý hoạt động của Agent.